Test znajomości języka angielskiego

Masz 27 z 42 możliwych punktów.
Twój poprzedni wynik: 64 %

Twój poziom znajomości języka angielskiego to B1+.
Jeśli chcesz poprawić swój angielski napisz na info@3english.pl i zapytaj o wolne miejsca w grupach.

Podsumowanie odpowiedzi

Wynik 1 z 1

Pytanie:

1. Monica … swimming every Friday.

Odpowiedź:

go

has gone

is going

goes

Wynik 1 z 1

Pytanie:

2. They haven't got … grapes.

Odpowiedź:

a

any

an

much

Wynik 0 z 1

Pytanie:

3. John and Mark … homework now.

Odpowiedź:

do

were doing

does

are doing

Wynik 0 z 1

Pytanie:

4. Excuse me, how can I … to the hospital?

Odpowiedź:

get

go

find

be

Wynik 1 z 1

Pytanie:

5. … disturb your sister. She's busy.

Odpowiedź:

Don't

Not

Can't

You not

Wynik 1 z 1

Pytanie:

6. I ... a nice girl yesterday at the party.

Odpowiedź:

met

know

knew

meet

Wynik 1 z 1

Pytanie:

7. Can you bring me a … of juice?

Odpowiedź:

glass

bowl

barrel

box

Wynik 0 z 1

Pytanie:

8. … to the cinema with me?

Odpowiedź:

Will you go

Do you go

May you go

Will you be

Wynik 0 z 1

Pytanie:

9. Mel has eaten ... ice-cream.

Odpowiedź:

any

very much

some

many

Wynik 1 z 1

Pytanie:

10. We're playing squash tomorrow evening. Would you like to ... us?

Odpowiedź:

join

see

go to

meet

Wynik 0 z 1

Pytanie:

11. The present looks awful. Helen ... it.

Odpowiedź:

don't like

is going to like

mustn't like

is not going to like

Wynik 1 z 1

Pytanie:

12. I was ill so I had to ... the meeting.

Odpowiedź:

call out

get away

call off

get off

Wynik 1 z 1

Pytanie:

13. '... I play the game now?' 'No, wash the dishes first.'

Odpowiedź:

Do

May

Must

Shall

Wynik 1 z 1

Pytanie:

14. She's a morning person and she … gets up late.

Odpowiedź:

usually

always

often

seldom

Wynik 1 z 1

Pytanie:

15. She … a mistake.

Odpowiedź:

made

got

done

did

Wynik 1 z 1

Pytanie:

16. … the ZOO in Wrocław?

Odpowiedź:

Was you ever to

Should you ever visit

Were you ever to

Have you ever visited

Wynik 1 z 1

Pytanie:

17. He wasn't at the office when the boss ….

Odpowiedź:

came

has come

come

is coming

Wynik 1 z 1

Pytanie:

18. There is air ... in our new office.

Odpowiedź:

condition

heating

key

system

Wynik 1 z 1

Pytanie:

19. If the weather is nice tomorrow, we … go to the park.

Odpowiedź:

won't

do

are

will

Wynik 1 z 1

Pytanie:

20. 'Thanks for your help.' '...'

Odpowiedź:

Here.

Please.

You're welcome.

Here you go.

Wynik 0 z 1

Pytanie:

21. Thompson is … of all the players in the school team.

Odpowiedź:

the best

better

the better

much better

Wynik 1 z 1

Pytanie:

22. He was … a boring person!

Odpowiedź:

very

so

much

such

Wynik 1 z 1

Pytanie:

23. 'Do you mind if I open the window?' '...'

Odpowiedź:

Do you like.

Yes, please.

Not at all.

Here.

Wynik 0 z 1

Pytanie:

24. You need a pass if you want to go through the gate. If you don't have one, you … get in.

Odpowiedź:

shall

mustn't

will

should

Wynik 1 z 1

Pytanie:

25. The camera … on during the lecture.

Odpowiedź:

were turned

was turned

has been turned

had been turned

Wynik 1 z 1

Pytanie:

26. 'Why was your brother late, again?' 'He … his bus.'

Odpowiedź:

lost

had forgot

had missed

stopped

Wynik 1 z 1

Pytanie:

27. She is very ... . She likes going to parties and meeting new people.

Odpowiedź:

selfish

sensible

dull

sociable

Wynik 1 z 1

Pytanie:

28. I … out of the window when the accident happened.

Odpowiedź:

had been looking

have been looking

was looking

had looked

Wynik 1 z 1

Pytanie:

29. Joanna isn't your sister, …?

Odpowiedź:

has she

is she

she is

isn't she

Wynik 0 z 1

Pytanie:

30. I must get ... unnecessary old clothes.

Odpowiedź:

rid of

back

out

on

Wynik 0 z 1

Pytanie:

31. Oh, great – you're back from your holiday. What was the weather ….

Odpowiedź:

like

good

fine

ok

Wynik 1 z 1

Pytanie:

32. It's my sister's dog. ... dog is called Rusty.

Odpowiedź:

any

a

the

an

Wynik 0 z 1

Pytanie:

33. A hairdresser's is a place where you can ... .

Odpowiedź:

cut hair

be cut

have cut your hair

have your hair cut

Wynik 1 z 1

Pytanie:

34. Tom is so boring. He … talks to people nor dances.

Odpowiedź:

either

doesn't

neither

not

Wynik 0 z 1

Pytanie:

35. She made ... the whole story.

Odpowiedź:

of

off

up

on

Wynik 1 z 1

Pytanie:

36. Does dad have any idea what time ... ?

Odpowiedź:

the play starts

the play will have started

does the play start

will the play start

Wynik 0 z 1

Pytanie:

37. If I were you, I ... her the truth.

Odpowiedź:

would tell

will tell

tell

told

Wynik 0 z 1

Pytanie:

38. He ... me not to tell anyone.

Odpowiedź:

invited

insisted

begged

pleased

Wynik 0 z 1

Pytanie:

39. Mark's brother, ... wife is a doctor, opens a private clinic.

Odpowiedź:

whom

which

whose

who

Wynik 1 z 1

Pytanie:

40. His boat is not as ... as mine.

Odpowiedź:

so expensive

the most expensive

more expensive

expensive

Wynik 1 z 1

Pytanie:

41. Bob is … enough to be a father. Although he is 30, he still likes to party and drink too much.

Odpowiedź:

not young

responsible

old

not responsible

Wynik 0 z 1

Pytanie:

42. It didn't look well. You ... terrified!

Odpowiedź:

must been

must have been

could be

did have been