Test znajomości języka angielskiego

Masz 36 z 42 możliwych punktów.
Twój poprzedni wynik: 86 %

Twój poziom znajomości języka angielskiego to B2.
Jeśli chcesz poprawić swój angielski napisz na info@3english.pl i zapytaj o wolne miejsca w grupach.

Podsumowanie odpowiedzi

Wynik 1 z 1

Pytanie:

1. Monica … swimming every Friday.

Odpowiedź:

goes

has gone

go

is going

Wynik 1 z 1

Pytanie:

2. They haven't got … grapes.

Odpowiedź:

an

much

a

any

Wynik 1 z 1

Pytanie:

3. John and Mark … homework now.

Odpowiedź:

do

are doing

were doing

does

Wynik 1 z 1

Pytanie:

4. Excuse me, how can I … to the hospital?

Odpowiedź:

go

get

find

be

Wynik 1 z 1

Pytanie:

5. … disturb your sister. She's busy.

Odpowiedź:

You not

Not

Can't

Don't

Wynik 1 z 1

Pytanie:

6. I ... a nice girl yesterday at the party.

Odpowiedź:

know

meet

met

knew

Wynik 1 z 1

Pytanie:

7. Can you bring me a … of juice?

Odpowiedź:

bowl

box

glass

barrel

Wynik 1 z 1

Pytanie:

8. … to the cinema with me?

Odpowiedź:

Will you go

May you go

Will you be

Do you go

Wynik 1 z 1

Pytanie:

9. Mel has eaten ... ice-cream.

Odpowiedź:

many

any

very much

some

Wynik 1 z 1

Pytanie:

10. We're playing squash tomorrow evening. Would you like to ... us?

Odpowiedź:

go to

join

meet

see

Wynik 1 z 1

Pytanie:

11. The present looks awful. Helen ... it.

Odpowiedź:

mustn't like

is going to like

is not going to like

don't like

Wynik 1 z 1

Pytanie:

12. I was ill so I had to ... the meeting.

Odpowiedź:

call out

get away

get off

call off

Wynik 1 z 1

Pytanie:

13. '... I play the game now?' 'No, wash the dishes first.'

Odpowiedź:

Shall

Do

Must

May

Wynik 1 z 1

Pytanie:

14. She's a morning person and she … gets up late.

Odpowiedź:

seldom

often

usually

always

Wynik 1 z 1

Pytanie:

15. She … a mistake.

Odpowiedź:

got

did

made

done

Wynik 1 z 1

Pytanie:

16. … the ZOO in Wrocław?

Odpowiedź:

Was you ever to

Should you ever visit

Have you ever visited

Were you ever to

Wynik 1 z 1

Pytanie:

17. He wasn't at the office when the boss ….

Odpowiedź:

is coming

has come

come

came

Wynik 1 z 1

Pytanie:

18. There is air ... in our new office.

Odpowiedź:

key

condition

heating

system

Wynik 1 z 1

Pytanie:

19. If the weather is nice tomorrow, we … go to the park.

Odpowiedź:

won't

are

will

do

Wynik 1 z 1

Pytanie:

20. 'Thanks for your help.' '...'

Odpowiedź:

Here.

You're welcome.

Please.

Here you go.

Wynik 1 z 1

Pytanie:

21. Thompson is … of all the players in the school team.

Odpowiedź:

the best

the better

much better

better

Wynik 1 z 1

Pytanie:

22. He was … a boring person!

Odpowiedź:

very

much

such

so

Wynik 1 z 1

Pytanie:

23. 'Do you mind if I open the window?' '...'

Odpowiedź:

Not at all.

Do you like.

Here.

Yes, please.

Wynik 0 z 1

Pytanie:

24. You need a pass if you want to go through the gate. If you don't have one, you … get in.

Odpowiedź:

mustn't

should

shall

will

Wynik 1 z 1

Pytanie:

25. The camera … on during the lecture.

Odpowiedź:

was turned

were turned

had been turned

has been turned

Wynik 1 z 1

Pytanie:

26. 'Why was your brother late, again?' 'He … his bus.'

Odpowiedź:

had missed

had forgot

lost

stopped

Wynik 1 z 1

Pytanie:

27. She is very ... . She likes going to parties and meeting new people.

Odpowiedź:

selfish

dull

sensible

sociable

Wynik 0 z 1

Pytanie:

28. I … out of the window when the accident happened.

Odpowiedź:

had been looking

had looked

have been looking

was looking

Wynik 0 z 1

Pytanie:

29. Joanna isn't your sister, …?

Odpowiedź:

has she

isn't she

is she

she is

Wynik 1 z 1

Pytanie:

30. I must get ... unnecessary old clothes.

Odpowiedź:

back

on

rid of

out

Wynik 1 z 1

Pytanie:

31. Oh, great – you're back from your holiday. What was the weather ….

Odpowiedź:

ok

fine

like

good

Wynik 1 z 1

Pytanie:

32. It's my sister's dog. ... dog is called Rusty.

Odpowiedź:

an

any

the

a

Wynik 1 z 1

Pytanie:

33. A hairdresser's is a place where you can ... .

Odpowiedź:

cut hair

have your hair cut

be cut

have cut your hair

Wynik 1 z 1

Pytanie:

34. Tom is so boring. He … talks to people nor dances.

Odpowiedź:

doesn't

neither

either

not

Wynik 1 z 1

Pytanie:

35. She made ... the whole story.

Odpowiedź:

off

of

on

up

Wynik 0 z 1

Pytanie:

36. Does dad have any idea what time ... ?

Odpowiedź:

the play starts

does the play start

the play will have started

will the play start

Wynik 1 z 1

Pytanie:

37. If I were you, I ... her the truth.

Odpowiedź:

would tell

will tell

told

tell

Wynik 1 z 1

Pytanie:

38. He ... me not to tell anyone.

Odpowiedź:

insisted

pleased

begged

invited

Wynik 0 z 1

Pytanie:

39. Mark's brother, ... wife is a doctor, opens a private clinic.

Odpowiedź:

which

who

whom

whose

Wynik 1 z 1

Pytanie:

40. His boat is not as ... as mine.

Odpowiedź:

more expensive

expensive

so expensive

the most expensive

Wynik 1 z 1

Pytanie:

41. Bob is … enough to be a father. Although he is 30, he still likes to party and drink too much.

Odpowiedź:

old

not responsible

responsible

not young

Wynik 0 z 1

Pytanie:

42. It didn't look well. You ... terrified!

Odpowiedź:

could be

must been

must have been

did have been