Test znajomości języka angielskiego

Masz 31 z 45 możliwych punktów.
Twój poprzedni wynik: 69 %

Twój poziom znajomości języka angielskiego to B1+.
Jeśli chcesz poprawić swój angielski napisz na info@3english.pl i zapytaj o wolne miejsca w grupach.

Podsumowanie odpowiedzi

Wynik 1 z 1

Pytanie:

1. Monica … swimming every Friday.

Odpowiedź:

go

has gone

is going

goes

Wynik 1 z 1

Pytanie:

3. John and Mark … homework now.

Odpowiedź:

were doing

do

are doing

does

Wynik 1 z 1

Pytanie:

7. Can you bring me a … of juice?

Odpowiedź:

A. barrel

D. bowl

C. box

B. carton

Wynik 1 z 1

Pytanie:

2. They haven't got … grapes.

Odpowiedź:

A. much

C. some

D. no

B. any

Wynik 1 z 1

Pytanie:

40. His boat is not as ... as mine.

Odpowiedź:

D. shorter

C. not as short

B. as short

A. the shortest

Wynik 1 z 1

Pytanie:

13. '... I play the game now?' 'No, wash the dishes first.'

Odpowiedź:

D. Do

A. Shall

B. May

C. Must

Wynik 1 z 1

Pytanie:

5. … disturb your sister. She's busy.

Odpowiedź:

D. Couldn't

B. Didn't

A. Don't

C. Can't

Wynik 1 z 1

Pytanie:

32. It's my sister's dog. ... dog is called Rusty.

Odpowiedź:

B. a

C. an

D. any

A. the

Wynik 0 z 1

Pytanie:

4. Excuse me, how can I … to the hospital?

Odpowiedź:

B. go

A. walk

C. get

D. come

Wynik 1 z 1

Pytanie:

14. She's a morning person and she … gets up late.

Odpowiedź:

B. always

D. ever

C. seldom

A. often

Wynik 0 z 1

Pytanie:

6. I ... a nice girl yesterday at the party.

Odpowiedź:

B. were

D. are

A. was

C. is

Wynik 1 z 1

Pytanie:

12. I was ill so I had to ... the meeting.

Odpowiedź:

take off

put on

take on

put off

Wynik 1 z 1

Pytanie:

17. He wasn't at the office when the boss ….

Odpowiedź:

rings

rung

ring

rang

Wynik 1 z 1

Pytanie:

31. Oh, great – you're back from your holiday. What was the weather ….

Odpowiedź:

fine

like

look

good

Wynik 1 z 1

Pytanie:

11. The present looks awful. Helen ... it.

Odpowiedź:

is rainy

was raining

is going to rain

has rained

Wynik 1 z 1

Pytanie:

8. … to the cinema with me?

Odpowiedź:

Will you come

Should you come

Do you come

Will you be

Wynik 1 z 1

Pytanie:

23. 'Do you mind if I open the window?' '...'

Odpowiedź:

Do you like

Thank you

Here you are

Please

Wynik 0 z 1

Pytanie:

18. There is air ... in our new office.

Odpowiedź:

heating

system

key

locker

Wynik 1 z 1

Pytanie:

19. If the weather is nice tomorrow, we … go to the park.

Odpowiedź:

are

will

do

won't

Wynik 1 z 1

Pytanie:

16. … the ZOO in Wrocław?

Odpowiedź:

Have you ever been

Will you ever be

Was you ever

Were you ever

Wynik 1 z 1

Pytanie:

20. 'Thanks for your help.' '...'

Odpowiedź:

Here.

All right.

Please.

You're welcome.

Wynik 1 z 1

Pytanie:

21. Thompson is … of all the players in the school team.

Odpowiedź:

the taller

much tall

the tallest

taller

Wynik 1 z 1

Pytanie:

28. I … out of the window when the accident happened.

Odpowiedź:

had looked

had been looking

have been looking

was looking

Wynik 1 z 1

Pytanie:

22. He was … a boring person!

Odpowiedź:

as

so

such

too

Wynik 1 z 1

Pytanie:

25. The camera … on during the lecture.

Odpowiedź:

was turned

has been turned

had been turned

were turned

Wynik 1 z 1

Pytanie:

15. She … a mistake.

Odpowiedź:

did

done

made

got

Wynik 0 z 1

Pytanie:

24. You need a pass if you want to go through the gate. If you don't have one, you … get in.

Odpowiedź:

will

mustn't

shall

should

Wynik 1 z 1

Pytanie:

26. 'Why was your brother late, again?' 'He … his bus.'

Odpowiedź:

forgot

stopped

lost

missed

Wynik 1 z 1

Pytanie:

9. Mel has eaten ... ice-cream.

Odpowiedź:

many

any

some

no

Wynik 1 z 1

Pytanie:

30. I must get ... unnecessary old clothes.

Odpowiedź:

from

A. on

for

B. of

Wynik 1 z 1

Pytanie:

10. We're playing squash tomorrow evening. Would you like to ... us?

Odpowiedź:

join

go to

meet

see

Wynik 0 z 1

Pytanie:

39. Mark's brother, ... wife is a doctor, opens a private clinic.

Odpowiedź:

who

whom

which

whose

Wynik 0 z 1

Pytanie:

29. Joanna isn't your sister, …?

Odpowiedź:

is she

has she

isn't she

she is

Wynik 0 z 1

Pytanie:

34. Tom is so boring. He … talks to people nor dances.

Odpowiedź:

either

doesn't

not

neither

Wynik 1 z 1

Pytanie:

35. She made ... the whole story.

Odpowiedź:

at

off

of

in

Wynik 0 z 1

Pytanie:

36. Does dad have any idea what time ... ?

Odpowiedź:

does the play start

the play starts

the play will start

will the play start

Wynik 0 z 1

Pytanie:

37. If I were you, I ... her the truth.

Odpowiedź:

fly

will fly

was flying

would fly

Wynik 1 z 1

Pytanie:

45. I want … there next summer.

Odpowiedź:

to go

go

to be going

going

Wynik 0 z 1

Pytanie:

43. My children love ... football.

Odpowiedź:

outwards

outside

outskirts

inwards

Wynik 0 z 1

Pytanie:

44. How long ... English?

Odpowiedź:

Are you living

Have you been living

Do you live

Had you lived

Wynik 0 z 1

Pytanie:

33. A hairdresser's is a place where you can ... .

Odpowiedź:

has repaired it

is repairing it

has it repaired

repairs it

Wynik 0 z 1

Pytanie:

42. It didn't look well. You ... terrified!

Odpowiedź:

could have been

could get

must have been

must get

Wynik 1 z 1

Pytanie:

41. Bob is … enough to be a father. Although he is 30, he still likes to party and drink too much.

Odpowiedź:

young

not old

old

not young

Wynik 1 z 1

Pytanie:

38. He ... me not to tell anyone.

Odpowiedź:

invited

wanted

offered

suggested

Wynik 0 z 1

Pytanie:

27. She is very ... . She likes going to parties and meeting new people.

Odpowiedź:

upset

dull

rude

stupid